ابزار جوش و برش داریوش

جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری

فرآیند جوشکاری زیر پودری  SAW یکی از فرآیندهای رایج جوشکاری قوسی می باشد که در آن اتصال فلزات توسط گرمای حاصل از قوس الکتریکی بین الکترود فلزی بدون روکش و قطعه کار ایجاد می شود. در این روش  این روش پودرمخصوص جوشکاری که به آن اصطلاحاً FLUX گفته می شود از آلودگی حوضچه مذاب جلوگیری به عمل می آورد و باعث می شود قوس در زیر این پودر، درامتداد مسیر جوشکاری ایجاد و باعث پایداری آن شود. لایه ضخیم تشکیل شده ازFLUX که حاوی ترکیباتی چون آهک، سیلیس، اکسید منگنز و فلورید کلسیم می باشد، شبیه عملکرد گاز محافظ در فرآیند MAG عمل کرده و علاوه بر جلوگیری از آلودگی حوضچه مذاب، از پاشش در هنگام جوشکاری نیز ممانعت می نماید. در سیستم زیرپودری از مفتول جوشکاری بدون روکش استفاده می شود، به طوری که مفتول به طور متوالی از قرقره مخصوص رها می گردد و ضمن تشکیل قوس، نقش واسطه اتصال را نیز بر عهده دارد. فرآیند SAW معمولاً به صورت اتوماتیک صورت می گیرد. در این حالت تغذیه سیم جوش به صورت خودکاربوده و پودر محافظ تحت اثر نیروی گرانش توسط شیلنگ به محل اتصال انتقال می یابد.

ABP
اورین الکتریک
ویم


ABP 1255i
ABP 1255i
SAW1250/SAW1255
SAW1250/SAW1255